بهترين سايت آموزش خياطي و خانه داري, جديدترين لباس ها, آموزش خياطي, سي دي آموزش خياطي

پرده پيلي دار ، پوششي جذاب براي پنجره ها

  

اگر مي‌ خواهيد اين‌ مدل‌ پرده‌  با حداقل‌ ميزان‌ دوخت‌ و برش‌ و با استفاده‌ از يك‌ دستگاه‌ پرچ‌ تهيه‌ مي ‌شود. آماده‌ كردن‌ اين‌ پرده‌ حتي‌ براي‌ كساني‌ كه‌ سر رشته‌ اي‌ از خياطي‌ ندارند، بسيار آسان‌ است. اگرچه‌ ظاهر زيبا و آراسته‌ آن‌ چندان‌ ساده‌ به‌ نظر نمي ‌رسد.

به‌ صورت‌ سنتي، پرده‌هاي‌ پيلي ‌دار دست‌ دوز هستند، اما با اين‌ روش‌ مي‌ توان‌ با كمترين‌ دوخت‌ و با استفاده‌ از نوارهاي‌ پارچه اي‌ باريك‌ كه‌ از سوراخ‌هاي‌ تعبيه ‌شده‌ در بالاي‌ پرده‌ عبور داده‌ مي‌ شوند، پيلي‌ ها را در جاي‌ خود نگاه‌ داشت. طرح‌ راه‌ راه‌ پارچه‌ نيز كار را ساده ‌تر مي ‌كند، زيرا نوارهاي‌ پارچه ‌اي‌ را هم‌ مي ‌توان‌ به‌ راحتي‌ از باريك ‌ترين‌ راه‌ پارچه‌ تهيه‌ كرد.

وسايل‌ لازم‌ :

- پارچه‌ به‌ اندازه‌ متناسب‌ با ابعاد پنجره‌

- لايي‌ به‌ عرض 13 سانتيمتر و طول‌ برابر با عرض‌ پرده‌

- دستگاه‌ پرچ‌ و حلقه‌ هاي‌ فلزي‌ پرچ‌ (شش‌ حلقه‌ براي‌ هر يك‌ از پيلي‌ ها)

- تعدادي ‌حلقه‌ برنزي‌ كوچك‌ (يك‌ حلقه‌ براي‌ هر يك‌ از پيلي‌ ها)

1 .ارتفاع‌ پنجره‌ را اندازه‌ بگيريد و به‌ آن‌ 20 سانتيمتر براي ‌برگردان‌ بالاي‌ پرده‌ و 15 سانتيمتر براي ‌تو گذاشتن پايين‌ پرده‌ اضافه‌ كنيد.

  

2 . براي‌ محاسبه‌ عرض‌ پرده، ابتدا طول‌ چوب‌ پرده‌ را اندازه‌ بگيريد. سپس‌ با احتساب‌ 25 سانتيمتر به‌ ازاي‌ هر پيلي‌ و 22 سانتيمتر فاصله‌ در ميان‌ پيلي‌ها ، ميزان‌ پارچه‌ مورد نياز را برآورد كنيد.

3 . پرده‌ را به‌ ارتفاع‌ مورد نظر از پارچه‌ ببريد. در صورتي‌ كه‌ عرض‌ پارچه‌ كمتر از ميزان‌ مورد نياز براي‌ عرض‌ پرده‌ باشد، ممكن‌ است‌ از دو يا سه‌ قد پارچه‌ استفاده‌ كنيد و بنا به‌ سليقه‌ خود مي‌ توانيد دو قد پارچه‌ را در راستاي‌ ارتفاع‌ پرده‌ به‌ هم‌ بدوزيد و پرده‌ را يك‌ تكه‌ تهيه‌ كنيد؛ يا آنها را جدا از هم‌ و به‌ صورت‌ دو پرده‌ در كنار يكديگر در نظر بگيريد.

4 . لبه‌هاي‌ پرده‌ را به‌ غير از لبه‌ بالا كمي‌ تو بگذاريد، اتو كنيد و سپس‌ با چرخ‌ خياطي‌ بدوزيد.

5 . لبه‌ بالاي‌ پرده‌ را 5/2 سانتيمتر به‌ طرف‌ زير تا كنيد و سپس‌ يك‌ بار ديگر آن‌ را به‌ صورت‌ نواري‌ به‌ عرض‌ 13 سانتيمتر تا بزنيد. قسمت‌ بالاي‌ پرده‌ را به‌ همين‌ صورت‌ كه‌ تا زده‌ايد اتو كنيد.

6 . لايي‌ را به‌ طول‌ برابر با عرض‌ پرده‌ ببريد و آن‌ را داخل‌ تاي‌ بالاي‌ پرده‌ قرار دهيد و با چند كوك‌ در جاي‌ خود ثابت‌ كنيد.

  

7 . با استفاده‌ از دستگاه‌ پرچ، حلقه‌هاي‌ فلزي‌ مخصوص‌ پرچ‌ را به‌ صورت‌ رديفي‌ افقي‌ درست‌ در زير لايي‌ به‌ پارچه‌ پرچ‌ كنيد. اولين‌ پيلي‌ را از لبهِ يك‌ طرف‌ پرده‌ شروع‌ كنيد. براي‌ هر يك‌ از پيلي‌ها بايد 6 حلقه‌ به‌ فاصله‌ 5/2 سانتيمتر از يكديگر به‌ پارچه‌ نصب‌ نماييد. بين‌ آخرين‌ حلقه‌ از هر پيلي‌ با اولين‌ حلقه‌ از پيلي‌ بعد فاصله ‌اي‌ در حدود 22 سانتيمتر در نظر بگيريد.

8 . نوارهايي‌ پارچه ‌اي‌ به‌ عرض‌ يك‌ سانتيمتر و طول‌ 56 سانتيمتر براي‌ هر يك‌ از پيلي‌ها بدوزيد. مطابق‌ تصوير هر يك‌ از نوارهاي‌ پارچه‌ اي‌ را از 6 حلقه‌ ( يك‌ پيلي) عبور دهيد و با گره‌ محكم‌ كنيد و در آخر به‌ صورت‌ يك‌ پاپيون‌ كوچك‌ گره‌ بزنيد.

9 . يك‌ حلقه‌ برنزي‌ كوچك‌ در پشت‌ هر يك‌ از پيلي‌ها به‌ نوار پارچه ‌اي‌ بدوزيد و از اين‌ حلقه‌ ها براي‌ نصب‌ پرده‌ به‌ گيره‌هايي‌ كه‌ روي‌ چوب ‌پرده‌ قرار دارند استفاده‌ كنيد.

- براي‌ نصب‌ پرده‌ مي ‌توانيد رشته‌ اي‌ از طناب‌ به‌ رنگ‌ متناسب‌ با رنگ‌ پارچه‌ را از حلقه‌هاي‌ روي‌ پرده‌ عبور دهيد و آنها را به‌ صورت‌ حلقه‌ هايي‌ براي‌ نصب‌ پرده‌ به‌ گيره‌هاي‌ چوب ‌پرده‌ درآوريد.

- روش‌ ديگر اين‌ است كه‌ مي ‌توانيد از قلاب‌ هاي‌ فلزي‌ تزييني‌ براي‌ نصب‌ پرده‌ به‌ ديوار استفاده‌ كنيد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مريم  |